Vol 14, No 4 (April 03, 2024): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

Original Article

High angular resolution diffusion imaging (HARDI) of porcine menisci: a comparison of diffusion tensor imaging and generalized q-sampling imaging
Qi Zhao, Abigail Holt, Charles E. Spritzer, Louis E. DeFrate, Amy L. McNulty, Nian Wang
Poor condyle position after mandibular reconstruction and a classification system for patients with “VSCU” based on computed tomography: a cross-sectional study with retrospective data collection
Kexin Wang, Zongxuan He, Xiaochen Yang, Wei Shang, Lin Wang
Transrectal contrast-enhanced ultrasound-guided transperineal core-needle biopsy versus endoscopic forceps biopsy in the diagnosis of complex rectal lesions
Qiong Zhang, Tingting Qiu, Hua Zhuang, Youxiang Ren, Wenwu Ling, Yan Luo
Hemodynamic property incorporated brain tumor segmentation by deep learning and density-based analysis of dynamic susceptibility contrast-enhanced magnetic resonance imaging (MRI)
Leonardo Tang, Tianhe Wu, Ranliang Hu, Quanquan Gu, Xiaofeng Yang, Hui Mao
Accuracy of 3.0T magnetic resonance angiography for the detection of arteriovenous fistula dysfunction in hemodialysis patients requiring interventional therapy: a prospective study
Li-Ming Wei, Gang Yu, Hong-Wei Bao, Hai-Tao Lu, Xiao-Hua Sheng, Yue-Qi Zhu
Assessment of aortic hemodynamics in patients with thoracoabdominal aortic aneurysm using four-dimensional magnetic resonance imaging: a cross-sectional study
Wen Zeng, Jiarong Wang, Chengxin Weng, Wanlin Peng, Tiehao Wang, Ding Yuan, Bin Huang, Jichun Zhao, Chunchao Xia, Zhenlin Li, Yingkun Guo
Fully automated deep learning system for osteoporosis screening using chest computed tomography images
Shigeng Wang, Xiaoyu Tong, Qiye Cheng, Qingzhu Xiao, Jingjing Cui, Jianying Li, Yijun Liu, Xin Fang
Association between the insufficient improvement of the quantitative flow ratio and worsening outcomes in ST-segment elevated myocardial infarction: a multicentre prospective cohort study
Xiaosheng Guo, Jian Chen, Shenghui Xu, Chenyang Wang, Tianyu Hu, Qianglin Guan, Xing Yang, Jingguang Ye, Xida Li, Boyu Sun, Danqing Yu, Haojian Dong
Deep learning-based reconstruction enhances image quality and improves diagnosis in magnetic resonance imaging of the shoulder joint
Zijun Liu, Baohong Wen, Ziyu Wang, Kaiyu Wang, Lizhi Xie, Yimeng Kang, Qiuying Tao, Weijian Wang, Yong Zhang, Jingliang Cheng, Yan Zhang
Coronary Artery Tree Description and Lesion Evaluation (CatLet) score for functional evaluation of coronary stenosis: a comparison study with pressure wire fractional flow reserve
Lan-Lin Wang, Jian-Ping Xu, Yang He, Heng Wang, Guo-Zhong Zhao, Kai Wu, Yong-Ming He
Evaluation of four computed tomography reconstruction algorithms using a coronary artery phantom
Shungo Sawamura, Shingo Kato, Yoshinori Funama, Seitaro Oda, Harumi Mochizuki, Sayuri Inagaki, Yuka Takeuchi, Tsubasa Morioka, Toshiharu Izumi, Yoichiro Ota, Hironori Kawagoe, Shihyao Cheng, Naoki Nakayama, Kazuki Fukui, Takashi Tsutsumi, Tae Iwasawa, Daisuke Utsunomiya
Accelerated four-dimensional free-breathing whole-liver water-fat magnetic resonance imaging with deep dictionary learning and chemical shift modeling
Shuo Li, Zhijun Wang, Zekang Ding, Huajun She, Yiping P. Du
The relationship between glycemic risk and longitudinal changes in total physiological atherosclerotic burden in patients with coronary artery disease
Jiapeng Chu, Yan Lai, Yian Yao, Wen Ye, Tongqing Yao, Hao Lin, Deqiang Yuan, Fan Ping, Guoqi Zhu, Haoran Ding, Fei Chen, Wenwen Yan, Xuebo Liu
Treatment of intracranial aneurysms with pipeline embolization device: a single-center experience
Wenbao Liang, Jiaqi Yin, Chenyu Lu, Jianbo Yang, Xiaoqiang Ma, Xin Zhang, Mirzat Turhon, Xinling Yang
The efficacy of modified contrast-enhanced ultrasound Liver Imaging Reporting and Data System (CEUS LI-RADS) using Sonazoid in diagnosis of hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysis
Qianyu Liu, Ting Liu, Xiang Liu, Feng Zhang, Jinyu Yang, Yanan Cheng, Qing Yang
Clinical application of the retrograde track method in reopening dysfunctional biliary stents
Rongna Hou, Mengyao Song, Xueliang Zhou, Chengzhi Zhang, Dechao Jiao
Determination of axillary lymph node status by fine-needle aspiration: preoperative axillary staging vs. postoperative surveillance for breast cancers
Tein An, Boo-Kyung Han, Ji Soo Choi, Eun Young Ko, Eun Sook Ko, Haejung Kim, Myoung Kyoung Kim
The application value of a vendor-specific deep learning image reconstruction algorithm in “triple low” head and neck computed tomography angiography
Qiushuang Zhang, Youyou Lin, Hailun Zhang, Jianrong Ding, Jingli Pan, Shuai Zhang
Semiquantitative assessment of preganglionic nerves for chronic immune-mediated neuropathies using brachial plexus magnetic resonance imaging
Yucheng Lu, Yanjia Wang, Jianian Hu, Chen Wang, Jiayu Yang, Jie Lin, Yifang Bao
Compared with SonoVue® LR-5, Sonazoid® modified LR-5 has better diagnostic sensitivity for hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysis
Jiazhi Cao, Hong Wang, Wenwu Ling
Compare deep learning model and conventional logistic regression model for the identification of unstable saccular intracranial aneurysms in computed tomography angiography
Lu Zeng, Xiao-Yan Zhao, Li Wen, Yang Jing, Jing-Xu Xu, Chen-Cui Huang, Dong Zhang, Guang-Xian Wang
Diagnostic efficacy and interobserver agreement among readers with variable experience of the Prostate Imaging for Recurrence Reporting system with whole-mount histology after androgen deprivation therapy as a reference
Zhangzhe Chen, Bingni Zhou, Wei Liu, Hualei Gan, Ruchuan Chen, Lirui Yang, Liangping Zhou, Xiaohang Liu
Assessing right ventricular peak strain in myocardial infarction patients with mitral regurgitation by cardiac magnetic resonance feature tracking
Xiaoling Wen, Yue Gao, Yingkun Guo, Yi Zhang, Yan Zhang, Ke Shi, Yuan Li, Zhigang Yang
The relationship of testicular stiffness with Johnsen score and sperm retrieval outcome in men with non-obstructive azoospermia
Wei Fu, Jun Cui, Shaoshan Tang
Developmental cervical spinal canal size: population reference range
James F. Griffith, Jeremiah C. H. Lee
A nomogram based on contrast-enhanced ultrasound for evaluating the glomerulosclerosis rate in transplanted kidneys
Nan Xu, Dandan Wang, Yi Hong, Pengfei Huang, Qianjin Xu, Hui Sun, Liping Cai, Jing Yin, Lijuan Zhang, Bin Yang
Revealing the mechanism of central pain hypersensitivity in primary dysmenorrhea: evidence from neuroimaging
Ping Jin, Fangli Wang, Fanfan Zeng, Jing Yu, Feng Cui, Bingkui Yang, Luping Zhang
White matter biomarker for predicting de novo Parkinson’s disease using tract-based spatial statistics: a machine learning-based model
Qi Zhang, Haoran Wang, Yonghong Shi, Wensheng Li
Myocardial extracellular volume derived from contrast-enhanced chest computed tomography in longitudinal evaluation of cardiac toxicity in patients treated with immune checkpoint inhibitors
Ting Wang, Bing Ouyang, Long Tang, Luchun Li, Yixiu Liu
Efficacy and safety of laparoscopic vaginoplasty with peritoneal flaps and cervicoplasty in patients with congenital cervical and complete vaginal atresia: a pilot study
Huili Liu, He Zhang, Chenman Wang, Qun Dang
18F-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) imaging of pediatric neuroblastoma: a multi-omics parameters method to predict MYCN copy number category
Luo-Dan Qian, Zi-Ang Zhou, Si-Qi Li, Jun Liu, Shu-Xin Zhang, Jia-Liang Ren, Wei Wang, Jigang Yang
Fast dual-echo estimation of apparent long T2 fraction using ultrashort echo time magnetic resonance imaging in tibialis tendons and its osteoporosis-related differences in women
Saeed Jerban, Dina Moazamian, Yajun Ma, Amir Masoud Afsahi, Sophia Dwek, Jiyo Athertya, Bhavsimran Malhi, Hyungseok Jang, Gina Woods, Christine B. Chung, Jiang Du, Eric Y. Chang

Letter to the Editor

Preoperative 3-dimensional visualization technology-assisted laparoscopic resection of ectopic pheochromocytoma surrounding the renal artery: a case description
Ting Huang, Min Ma, Qing Yang, Xiaodan Fu, Min Xu
Bacteremia caused by Bartonella in a 48-year-old woman with a large lung mass
Ranran Zhang, Nuan Wang, Qiong Li, Jingrun Cao, Ning Shi, Qiong Niu, Chengxia Liu
An unusual case of acute abdominal pain: autoamputation of pedunculated subserosal uterine leiomyoma
Ji Eun Lee, Boem Ha Yi, Dae Ro Lim, Jung Cheol Kuk, Jiyoon Kim
Prenatal sonographic evidence of hypohidrotic ectodermal dysplasia and postnatal genetic testing of a family line of child
Dongxi Lin, Hong Li, Li Tian, Luhao Liu, Jintao Zhang, Yong Wang, Jiacheng Zhang, Linlin Su, Qingyu Zeng, Qiumei Wu
Multimodality imaging of ureteral desmoplastic small round cell tumor: a case description and literature analysis of 18F-fluoro-2-deoxy-d-glucose positron emission tomography-computed tomography findings
Wenpeng Huang, Yongbai Zhang, Yongkang Qiu, Yi Liu, Zhaonan Sun, Lele Song, Aixiang Wang, Jixin Zhang, Lei Kang
Rare desmoid-type fibromatosis of the breast in young female patients: a description of three cases and literature analysis
Yi Tao, Keyu Zeng, Xue Wan, Wen Wen, Hongyan Chen, Yulan Peng
Intravascular ultrasound imaging of pulmonary artery with high-altitude pulmonary hypertension
Yunfei Pu, Gaohua Li, Teng Zhang, Yuxuan Cui, Bin Li, Chunqiu Liu, Yeqing Li
Traumatic neuromas with hemangiomas of diverse morphology in the left upper arm: a case description
Meien Jiang, Guomin Li, Danqing Li, Jianhao Yan
Microwave ablation of ectopic parathyroid adenoma in the carotid sheath with intraoperative parathyroid hormone monitoring: a case description
Yushan Li, Yae Xue, Yanwu Yao, Li Liang, Zubang Zhou, Jinhui Xie
Successful surgical treatment of a sacral hemangioma causing cauda equina dysfunction: a case description
Hao Wang, Talante Juma, Yunpeng Cui, Xiaoqiang Tong, Yongping Cao, Xuedong Shi
Ultrasound-guided sacral plexus and sacral nerve root blocks alleviating neuropathic pain caused by sacral plexus injury: a case presentation
Xiao-Jun Ren, Chun-Hong Su, Wenxiang Li, Yuan Wang
Prenatal diagnosis of hemimegalencephaly via transabdominal and transvaginal ultrasonography: a case description
Yanwu Yao, Gang Wang, Qiong Lan, Tiangang Li, Yixuan Wang, Bin Ma
Diagnosis of lupus mastitis via multimodal ultrasound: case description
Yanzhao Wang, Zhiyu Feng, Bin Ma, Shenghu Li, Wenjing Guo, Jiawei Song, Zhiheng Yan