Vol 13, No 3 (March 01, 2023): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

Original Article

Deep learning for predicting epidermal growth factor receptor mutations of non-small cell lung cancer on PET/CT images
Zhenghui Xiao, Haihua Cai, Yue Wang, Ruixue Cui, Li Huo, Elaine Yuen-Phin Lee, Ying Liang, Xiaomeng Li, Zhanli Hu, Long Chen, Na Zhang
Diagnostic value of ultrasound elastography and conventional ultrasound for thyroid nodules: a meta-analysis
Donghua Chang, Qin Wang
Group theoretic particle swarm optimization for multi-level threshold lung cancer image segmentation
Kun Lan, Jianqiang Zhou, Xiaoliang Jiang, Jun Wang, Shigao Huang, Jie Yang, Qun Song, Rui Tang, Xueyuan Gong, Kexing Liu, Yaoyang Wu, Tengyue Li
Values of new ultrasonic imaging methods for the diagnosis of apical Takotsubo syndrome
Xin Huang, Bo Guan, Yufei Ma, Fan Tian, Yan Yu, Yukun Luo, Yue Li, Jian Cao, Yujiao Deng
The impact of motion induced artifacts in the evaluation of HR-pQCT scans of the scaphoid bone: an assessment of inter- and intraobserver variability and quantitative parameters
Stefan Benedikt, Lukas Horling, Kerstin Stock, Gerald Degenhart, Johannes Pallua, Gernot Schmidle, Rohit Arora
Role of the Global Limb Anatomic Staging System in predicting outcomes of chronic limb-threatening ischemia in patients treated by drug-coated balloons
Bihui Zhang, Ziping Yao, Guochen Niu, Ziguang Yan, Yinghua Zou, Xiaoqiang Tong, Xiaoxi Yu, Bo Ma, Bao Liu, Zhidong Ye, Min Yang
Attention-based dual-branch deep network for sparse-view computed tomography image reconstruction
Xiang Gao, Ting Su, Yunxin Zhang, Jiongtao Zhu, Yuhang Tan, Han Cui, Xiaojing Long, Hairong Zheng, Dong Liang, Yongshuai Ge
The change of Roussouly classification after posterior lumbar fusion surgery
Zhipeng Tu, Fang Xie, Peipei Huang, Yachao Ma, Zhe Wang, Zhuojing Luo, Xueyu Hu
A deep learning model based on the attention mechanism for automatic segmentation of abdominal muscle and fat for body composition assessment
Hao Shen, Pin He, Ya Ren, Zhengyong Huang, Shuluan Li, Guoshuai Wang, Minghua Cong, Dehong Luo, Dan Shao, Elaine Yuen-Phin Lee, Ruixue Cui, Li Huo, Jing Qin, Jun Liu, Zhanli Hu, Zhou Liu, Na Zhang
The language-related cerebro-cerebellar pathway in humans: a diffusion imaging–based tractographic study
Hu Yin, Fangrong Zong, Xiaofeng Deng, Dong Zhang, Yan Zhang, Shuo Wang, Yu Wang, Jizong Zhao
Efficacy and safety of high-intensity focused ultrasound ablation for rectus abdominis endometriosis: a 7-year follow-up clinical study
Qinghua Yang, Xiaoying Zhang
High-resolution and high-speed 3D tracking of microrobots using a fluorescent light field microscope
Jiahang Lv, Yao Hu, Hongyu Zhao, Min Ye, Ning Ding, Jingshan Zhong, Xiaopu Wang
Role of magnetic resonance imaging for preoperative prediction of early biochemical failure in localized prostate cancer
Jeremy Cassin, Paul Michael Walker, Julie Blanc, Audrey Asuncion, Florian Bardet, Luc Cormier, Romaric Loffroy, Alexandre Cochet
Value of cardiac magnetic resonance feature tracking technology in the differential diagnosis of isolated left ventricular noncompaction and dilated cardiomyopathy
Lina Zhu, Jiang Wu, Xiaoyong Hao, Xuan Li
Deep learning-based segmentation of epithelial ovarian cancer on T2-weighted magnetic resonance images
Dingdu Hu, Junming Jian, Yongai Li, Xin Gao
Learning curve in ultrasound-guided vacuum-assisted excision of breast lesions for surgeons and ultrasound physicians
Weiwei Shen, Yan Sun, Yantao Song, Ligang Cui, Ling Jiang
Idiopathic pulmonary fibrosis disease progression: a dynamic quantitative chest computed tomography follow-up analysis
Haishuang Sun, Min Liu, Han Kang, Xiaoyan Yang, Peiyao Zhang, Rongguo Zhang, Huaping Dai, Chen Wang
L-distance ratio: a new distance ratio-based evaluation method for the diagnosis of cirrhosis using enhanced computed tomography
Huifen Ye, Qiushi Wang, Haitao Huang, Ke Zhao, Pinxiong Li, Zaiyi Liu, Guangyi Wang, Changhong Liang
A machine learning approach for preoperatively assessing pulmonary function with computed tomography in patients with lung cancer
Hongjia Meng, Yun Liu, Xiaoyin Xu, Yuting Liao, Hengrui Liang, Huai Chen
Detecting obstructive coronary artery disease with machine learning: rest-only gated single photon emission computed tomography myocardial perfusion imaging combined with coronary artery calcium score and cardiovascular risk factors
Bao Liu, Wenji Yu, Feifei Zhang, Yunmei Shi, Le Yang, Qi Jiang, Yufeng Wang, Yuetao Wang
Preoperative 18F-FDG PET/CT radiomics analysis for predicting HER2 expression and prognosis in gastric cancer
Qiufang Liu, Jiaru Li, Bowen Xin, Yuyun Sun, Xiuying Wang, Shaoli Song
New 3D phase-unwrapping method based on voxel clustering and local polynomial modeling: application to quantitative susceptibility mapping
Junying Cheng, Qian Zheng, Man Xu, Zhongbiao Xu, Li Zhu, Liang Liu, Shaoqiang Han, Wufan Chen, Yanqiu Feng, Jingliang Cheng
The value of quantitative plaque analysis based on coronary computed tomography angiography in predicting the percutaneous coronary intervention outcome of chronic total occlusion lesions
Guangzhou Du, Minghui Cao, Zhihui Hou, Zhaoxi Cai, Taihui Yu, Haisheng Zheng, Zhuozhi Dai, Zehong Yang, Jun Shen, Daiying Lin
Deep learning-based approach for the automatic segmentation of adult and pediatric temporal bone computed tomography images
Jia Ke, Yi Lv, Furong Ma, Yali Du, Shan Xiong, Junchen Wang, Jiang Wang
Deep learning-based image analysis of eyelid morphology in thyroid-associated ophthalmopathy
Ji Shao, Xingru Huang, Tao Gao, Jing Cao, Yaqi Wang, Qianni Zhang, Lixia Lou, Juan Ye
Machine learning for predicting accuracy of lung and liver tumor motion tracking using radiomic features
Guangjun Li, Xiangyu Zhang, Xinyu Song, Lian Duan, Guangyu Wang, Qing Xiao, Jing Li, Lan Liang, Long Bai, Sen Bai
UMRFormer-net: a three-dimensional U-shaped pancreas segmentation method based on a double-layer bridged transformer network
Kun Fang, Baochun He, Libo Liu, Haoyu Hu, Chihua Fang, Xuguang Huang, Fucang Jia
Age-related changes in Scheimpflug corneal densitometry and their correlations with corneal topographic measurements in a healthy Chinese population
Jing Zhang, Huiling Hu, Danyao Nie, Liangnan Sun, Wenling He, Xinhua Liu
Metabolic phenotypes, serum tumor markers, and histopathological subtypes in predicting bone metastasis: analysis of 695 patients with lung cancer in China
Maoqing Jiang, Ping Chen, Xiaohui Zhang, Xiuyu Guo, Qiaoling Gao, Lijuan Ma, Weiqi Mei, Jingfeng Zhang, Jianjun Zheng
Early cerebral hemodynamic changes following unilateral carotid artery stenting in patients with different degrees of carotid stenosis
Ziguang Yan, Guochen Niu, Bihui Zhang, Weiping Sun, Junmei Li, Min Yang
Reproducibility of the anorectal angle with transperineal ultrasound
José Antonio García-Mejido, Sara García Pombo, Cristina Fernández-Conde, Ana Fernández-Palacín, Carlota Borrero, José Antonio Sainz-Bueno
Diagnostic performance of computational fluid dynamics (CFD)-based fractional flow reserve (FFR) derived from coronary computed tomographic angiography (CCTA) for assessing functional severity of coronary lesions
Jun Jiang, Changqing Du, Yumeng Hu, Hong Yuan, Jianhua Wang, Yibin Pan, Lifang Bao, Liang Dong, Changling Li, Yong Sun, Xiaochang Leng, Jianping Xiang, Lijiang Tang, Jian’an Wang
A novel standardized approach for the 3D evaluation of upper eyelid area and volume
Yongwei Guo, Alexander C. Rokohl, Wanlin Fan, Rodothea Theodosiou, Xueting Li, Lixia Lou, Tao Gao, Ming Lin, Ke Yao, Ludwig M. Heindl
Dark blood T2-weighted imaging of the human heart with AI-assisted compressed sensing: a patient cohort study
Xianghu Yan, Lingping Ran, Lixian Zou, Yi Luo, Zhaoxia Yang, Shiyu Zhang, Shuheng Zhang, Jian Xu, Lu Huang, Liming Xia
Comparison of diagnostic performance and FNA management of the ACR-TIRADS and Chinese-TIRADS based on surgical histological evidence
Weilu Dong, Yiyun Wu, Ting Cai, Xiangqian Wang
Heart failure with preserved ejection fraction in post myocardial infarction patients: a myocardial magnetic resonance (MR) tissue tracking study
Han Li, Yue Zheng, Xin Peng, Hui Liu, Yue Li, Zhaoxin Tian, Yang Hou, Shiqi Jin, Huaibi Huo, Ting Liu
Correlation between direction of pedicle screw and restoration of lumbar degenerative scoliosis in degenerative lumbar spondylolisthesis: a retrospective study
Xuqiang Zhan, Xinhua Zhan, Jili Yu, Gregory Moore, Fuping Li, Xin Xi, Zhili Zeng, Shaomeng Yin, Yan Yu, Liming Cheng
Regional homogeneity alterations in multifrequency bands in patients with extracranial multi-organ tuberculosis: a prospective cross-sectional study
Yichuan Wang, Jianjie Wen, Chengcheng Kong, Zexuan Xu, Su Hu, Mengting Li, Xinguang Wang, Hongqiang Zhang, Xize Jia, Qingguo Ding, Jili Wu, Dailun Hou
The value of 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/magnetic resonance whole-body scans and local enhancement scans in the preoperative staging and resectability assessment of pancreatic adenocarcinoma
Weishen Wang, Siwen Wang, Xinyun Huang, Hongping Meng, Yu Jiang, Biao Li, Kemin Chen, Baiyong Shen, Xiaozhu Lin
Induction chemotherapy reduces target volume drift in patients with locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma undergoing adaptive intensity-modulated radiotherapy: a retrospective cohort study
Danfang Yan, Xin Yin, Lihong Wang, Liming Huang, Qiuying Tang, Kejia Cheng, Senxiang Yan
Ability of three-dimensional 3-Tesla ultrashort echo time magnetic resonance imaging to display the morphological characteristics of pulmonary nodules: a sensitivity analysis
Funan Wang, Xi Lin, Chong Lin, Guoqiang Huang, Min Li, Liuhong Zhu
Multi-robot task assignment for serving people quarantined in multiple hotels during COVID-19 pandemic
Xiaoshan Bai, Chang Li, Chao Li, Awais Khan, Tianwei Zhang, Bo Zhang
The value of using a deep learning image reconstruction algorithm of thinner slice thickness to balance the image noise and spatial resolution in low-dose abdominal CT
Huan Wang, Xinyu Li, Tianze Wang, Jianying Li, Tianze Sun, Lihong Chen, Yannan Cheng, Xiaoqian Jia, Xinyi Niu, Jianxin Guo
Ultrasound-assisted carbon nanoparticle labeling of neoadjuvant chemotherapy for breast-conserving surgery in breast cancer
Nan Lin, Wangwu Liu, Mingwei Wang, Weikang Zhou, Shiyao Zheng, Jin Yang, Yongchao Fang, Weihang Wu, Weijin Yang, Yanyan Jiang, Yu Wang
Comparative study of ultrasound-guided microwave ablation and traditional surgery in the treatment of plasma cell mastitis: a multicenter study
Ying Zhou, Zhi-Feng Xu, Wei Xing, Yuan Liu, Zhao Xu, Guo-Liang Tan, Shu-Rong Wang, Dong Xu
Effects of lauromacrogol injection under contrast-enhanced ultrasound guidance on cesarean scar pregnancy: a prospective cohort study
Juan Sun, Chengzhong Peng, Xinying Liu, Yaer Lv, Heping Shen, Zining Xu, Xuebo Chen, Qiaoying Jiang
Chemical exchange saturation transfer (CEST) magnetic resonance imaging (MRI) quantification of transient ischemia using a combination method of 5-pool Lorentzian fitting and inverse Z-spectrum analysis
Lihong Zhang, Chongxin Xu, Zhen Li, Junding Sun, Xiaoli Wang, Beibei Hou, Yingcheng Zhao
Multidimensional analysis using low-dose computed tomography to evaluate the severity of Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children
Caiting Chu, Lijun Wang, Yuhang Wu, Huajun Li, Shanshan Xu, Liya Zhang, Quanhua Liu, Xi Zhang, Lei Xu, Chengjin Gao, Lisu Huang
A correlative study between IVIM-DWI parameters and VEGF and MMPs expression in hepatocellular carcinoma
Cui Yang, Xiao-Qin Wei, Jing Zheng, Yun-Yun Tao, Xue-Qin Gong, Li Li, Zu-Mao Li, Lin Yang, Qi Mao, Mao-Ting Zhou, Xiao-Ming Zhang
A deep learning model for lymph node metastasis prediction based on digital histopathological images of primary endometrial cancer
Min Feng, Yu Zhao, Jie Chen, Tingyu Zhao, Juan Mei, Yingying Fan, Zhenyu Lin, Jianhua Yao, Hong Bu
Schmorl’s nodes are associated with prevalent osteoporotic vertebral fracture and low bone mineral density: a population-based thoracic spine MRI study in older men and women
Yì Xiáng J. Wáng, Xiao-Rong Wang, Jason C. S. Leung, Blanche W. M. Yu, James F. Griffith, Timothy C. Y. Kwok
Early prediction of acute pancreatitis severity based on changes in pancreatic and peripancreatic computed tomography radiomics nomogram
Yanmei Zhao, Jiayi Wei, Bo Xiao, Liu Wang, Xian Jiang, Yuanzhong Zhu, Wenjing He
Radiation dose reduction using deep learning-based image reconstruction for a low-dose chest computed tomography protocol: a phantom study
Yunsub Jung, Jin Hur, Kyunghwa Han, Yasuhiro Imai, Yoo Jin Hong, Dong Jin Im, Kye Ho Lee, Melissa Desnoyers, Brian Thomsen, Risa Shigemasa, Kyounga Um, Kyungeun Jang

Letter to the Editor

An unusual case of necrobiotic xanthogranuloma with IgG-λ monoclonal gammopathy presenting as cerebral manifestations
Yiman Li, Fengxi Chen, Jie Cheng, Hongqin Liang, Kang Chen, Jing Li, Jian Wang, Ping Cai, Jiang Zhu, Hong Lu, Xiaoming Li
A rare giant cardiac lymphangioma in adults
Wenjing Zhao, Peiqing Ma, Nan Zhang, Jiayi Liu, Dongting Liu, Zhonghua Sun, Lei Xu, Zhaoying Wen, Yu Li
A large leiomyoma of the round ligament: a case description and literature analysis
Linzhen Wei, Tiansheng Qin, Juan Chu, Xihui Chong, Wenhua Wang, Ping Li
A rare V-shaped course variant of the posterior right diagonal artery: a case description and literature analysis
Xiangyu Gao, Wei Wang, Xiaojie Zhang, Huiqiang Zhao, Ruifeng Liu
Imaging appearances of paraganglioma of the urinary bladder
Wanjun Yu, Chunquan Zhang
Primary malignant pericardial mesothelioma presenting as constrictive pericarditis with an atypical imaging appearance: a case description
Yuan Chen, Xinshuang Ren, Xuejing Duan, Bin Lu
Carotid-cavernous sinus fistula with primary clinical manifestation of cerebral infarction: description of two cases
Hui Jiang, Qun Zeng, Weimin Jiang
Synthetic magnetic resonance imaging predicts the prognostic evaluation of rectal cancer
Lejia Sun, Yifei Feng, Yueming Sun
The “impossibly difficult airway” for anesthesiologists and otolaryngologists: a case description
Zaili Zhang, Feng Jin, Xijia Sun, Wenfei Tan