Vol 13, No 4 (April 01, 2023): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

Original Article

Age-related changes in lumbar bone mineral density measured using quantitative computed tomography in healthy female cynomolgus monkeys
Chunyuan Zeng, Bin Guo, Shaojuan Zhang, Ziqing Zhou, Qijun Cai, Lu Hou, Zhiqiang Tan, Jiefeng Gan, Jinci Mai, Ying Li, Yuefeng Li, Lu Wang, Jian Gong, Hao Xu
Clinical and CT diagnosis of 50 cases of Chlamydia psittaci pneumonia
Jing Wu, Junping Pan, Chengyu Han, Chun Liu, Jinwei Huang, Jie Yan, Kai Zhang, Yu-Chen Chen
Automatic prediction model for online diaphragm motion tracking based on optical surface monitoring by machine learning
Zhenhui Dai, Qiang He, Lin Zhu, Bailin Zhang, Huaizhi Jin, Geng Yang, Chunya Cai, Xiang Tan, Wanwei Jian, Yao Chen, Hua Zhang, Jian Wu, Xuetao Wang
Application of decision tree algorithms to predict central lymph node metastasis in well-differentiated papillary thyroid carcinoma based on multimodal ultrasound parameters: a retrospective study
Fang Wan, Wen He, Wei Zhang, Hongxia Zhang, Yukang Zhang, Yang Guang
Patterns and implications of artery remodeling based on high-resolution vessel wall imaging in symptomatic severe basilar artery stenosis
Jichang Luo, Xuesong Bai, Qiuyue Tian, Long Li, Tao Wang, Ran Xu, Haozhi Gong, Yabing Wang, Yanfei Chen, Peng Gao, Jian Chen, Bin Yang, Yan Ma, Adam A. Dmytriw, Liqun Jiao
Diagnostic and therapeutic performances of three score-based Thyroid Imaging Reporting and Data Systems after application of equal size thresholds
Cai-Feng Si, Chao Fu, Yi-Yang Cui, Jing Li, Yuan-Jing Huang, Ke-Fei Cui
A cross-calibration study using a novel dual X-ray absorptiometry system for bone mineral density measurements with the European Spine Phantom
Yaojun Jiang, Yan Wu, Yonggao Zhang, Xiaopeng Yang, Jianbo Gao
A magnetic resonance enterography index for assessing small bowel Crohn’s disease activity
Ying Zuo, Wei Huang, Juan Wei, Xing Lan
Using radiomics based on multicenter magnetic resonance images to predict isocitrate dehydrogenase mutation status of gliomas
Yan Liu, Zhiming Zheng, Zhiyuan Wang, Xusheng Qian, Zhigang Yao, Chenchen Cheng, Zhiyong Zhou, Fei Gao, Yakang Dai
Towards toxic and narcotic medication detection with rotated object detectors
Jiao Peng, Feifan Wang, Xiaochi Ma, Zichen Chen, Zhongqiang Fu, Yiying Hu, Xinghan Zhou, Lijun Wang
Cortical connectivity of cholinergic basal forebrain in Parkinson’s disease with mild cognitive impairment
Piao Zhang, Siming Rong, Chentao He, Yan Li, Xiaohong Li, Zhenzhen Chen, Kun Nie, Limin Wang, Lijuan Wang, Yuhu Zhang
Using Semantic Text Similarity calculation for question matching in a rheumatoid arthritis question-answering system
Meiting Li, Xifeng Shen, Yuanyuan Sun, Weining Zhang, Jiale Nan, Jia’an Zhu, Dongping Gao
Impact of deep learning-based image reconstruction on image quality and lesion visibility in renal computed tomography at different doses
Yifan Bie, Shuo Yang, Xingchao Li, Kun Zhao, Changlei Zhang, Hai Zhong
Dual-energy computed tomography in reducing the effective radiation dose of computed tomography urography in patients with urinary calculi
Fengying Liang, Ruming Zhou, Gang Wang, Yanqin Lan, Shaoyang Lei, Shuqian Zhang
Multicenter quantitative 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography performance harmonization: use of hottest voxels towards more robust quantification
Habibeh Vosoughi, Mehdi Momennezhad, Farshad Emami, Mohsen Hajizadeh, Arman Rahmim, Parham Geramifar
Applying multisequence MRI radiomics of the primary tumor and lymph node to predict HPV-related p16 status in patients with oropharyngeal squamous cell carcinoma
Qiao Li, Tingting Xu, Jing Gong, Shiyu Xiang, Chunying Shen, Xin Zhou, Chaosu Hu, Bin Wu, Xueguan Lu
Evaluation of left ventricular myocardial work in patients with hyperthyroidism with different heart rates with noninvasive pressure-strain loop based on two-dimensional speck tracking imaging
Qian Liu, Lixin Chen, Xiaohua Liu, Guijuan Peng, Xiaofang Zhong, Yuanyuan Sheng, Shuyu Luo, Yuxiang Huang, Jinfeng Xu, Yingying Liu
Cardiac cine with compressed sensing real-time imaging and retrospective motion correction for free-breathing assessment of left ventricular function and strain in clinical practice
Yanyu Li, Lu Lin, Jian Wang, Likun Cao, Yajing Liu, Jianing Pang, Jing An, Zhengyu Jin, Yining Wang
Quantitative assessment of zonal trabecular volumetric bone mineral density in middle-aged and elderly women using quantitative computed tomography
Xingyuan Yang, Ying Liu, Jing Liu, Lei Gao, Ping Zhang, Yan Wang, Wei Zhang
Systematic use of point of care ultrasound in neurosurgical intensive care unit: a practical approach
Bibesh Pokhrel, Amit Thapa
Exploration of the correlation between superficial cerebral veins identified using susceptibility-weighted imaging findings and cognitive differences between sexes based on deep learning: a preliminary study
Yajie Wang, Qi Xie, Jun Wu, Pengpeng Han, Zhilin Tan, Yanhui Liao, Wenjuan He, Guiqin Wang
Artificial intelligence diagnosis of intrauterine adhesion by 3D ultrasound imaging: a prospective study
Xingping Zhao, Minqiang Liu, Susu Wu, Baiyun Zhang, Arvind Burjoo, Yimin Yang, Dabao Xu
Combining autoencoder with clustering analysis for anomaly detection in radiotherapy plans
Peng Huang, Hui Yan, Zhiyue Song, Yingjie Xu, Zhihui Hu, Jianrong Dai
Validation of hemodynamic stress calculation in coronary computed tomography angiography versus intravascular ultrasound
Yipu Ding, Zinuan Liu, Xi Wang, Ran Xin, Dongkai Shan, Bai He, Jing Jing, Qi Gao, Junjie Yang, Yundai Chen
11C-methionine PET/CT and conventional imaging techniques in the diagnosis of primary hyperparathyroidism
Karina Pogosian, Tatiana Karonova, Daria Ryzhkova, Liubov Yanevskaya, Uliana Tsoy, Olga Yudina, Gleb Berkovich, Anna Dalmatova, Elena Grineva
Phase-resolved dynamic wavefront imaging of cilia metachronal waves
Yusi Miao, Joseph C. Jing, Lidek Chou, Zhikai Zhu, Brian J. F. Wong, Zhongping Chen
Staging liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B using two-dimensional shear wave elastography based on histopathological findings: a prospective multicenter study
Ling Song, Lei Zhao, Jiaqi Deng, Fankun Meng, Xiaoli Wu, Qiang Lu, Hongjin Xiang, Xiang Jing, Yan Luo
Relationship between development of the condylar cortex and the changes in condyle morphology: a cone-beam computed tomography (CBCT) observational study
Ruo-Han Ma, Ji-Ling Feng, Michael M. Bornstein, Gang Li
CT features and risk factors of pulmonary cement embolism after vertebroplasty or kyphoplasty in patients with vertebral compression fracture: a retrospective cohort study
Xuebiao Sun, Mei Deng, Wenqing Xu, Haoyu Yang, Anqi Liu, Xiapei Meng, Peiyao Zhang, Haishuang Sun, Linfeng Xi, Min Liu
Prolonged imaging time in the salivagram appears unnecessary for detecting aspiration
Zhe Wen, Hongming Zhuang, Jigang Yang
The clinical significance of computed tomography texture features of renal cell carcinoma in predicting pathological T1–3 staging
Li Tian, Zhe Li, Kai Wu, Pei Dong, Hanlin Liu, Song Wu, Fangjian Zhou
A comparison of computed tomography imaging with histopathology in the sensitivity and correlation of evaluating coronary arterial calcification
Yun-Fei Liu, Yan-He Ma, Chang-Yue Wang, Xiang-Li Zhang, Ke-Ke Liang, Jing Tao, Lin Guo, Bu-Lang Gao
Renal ischemia-reperfusion injury in rabbits evaluated with quantitative susceptibility mapping: an animal study
Kai Luo, Anding Yu, Qinglin Fu, Liang Pan, Weiqiang Dou, Jinggang Zhang, Jie Chen
Revealing the correlations between brain cortical characteristics and susceptibility genes for Alzheimer disease: a cross-sectional study
Liting Han, Hanni Jiang, Xufeng Yao, Zhe Ren, Zhongsen Qu, Tonggang Yu, Shichang Luo, Tao Wu
Cervical vertebrae for early bone loss evaluation in osteoporosis mouse models
Bin Teng, Xiang-Fang Yu, Jian Li, Anjaneyulu Udduttula, Aynur Ismayil, Xinyue Huang, Junfeng Li, Pei-Yi Zhao, Goher Kerem, Jing Long, Chang Liu, Pei-Gen Ren
Establishing age-adjusted trabecular bone score curves using dual-energy X-ray absorptiometry in Chinese women and men: a cross-sectional study
Huan-Hua Wu, Biao Wu, Shao-Juan Zhang, Zi-Qing Zhou, Jing-Jie Shang, Yong Cheng, Jin-Ci Mai, Jian Gong, Hao Xu
Deep learning model for the diagnosis of breast cancers smaller than 1 cm with ultrasonography: integration of ultrasonography and clinical factors
Jae Hwan Bong, Tae Hee Kim, Seongkyun Jeong
The diagnostic performance of AccuFFRangio for evaluating coronary artery stenosis under different computational conditions
Wei Wang, Yumeng Hu, Peng Xiang, Xiaosheng Sheng, Xiaochang Leng, Xinyi Yang, Liang Dong, Changling Li, Yong Sun, Jun Jiang, Jianping Xiang, Xianhe Lin
Does preoperative screening with computed tomography of the chest decrease risk of stroke in patients undergoing coronary artery bypass grafting
Turki B. Albacker, Abdulaziz M. Alhothali, Majid Alhomeidan, Amr A. Arafat, Khaled D. Algarni, Ahmed Eldemerdash, Bakir Bakir
Comparison of single-postlabeling delay and seven-delay three-dimensional pseudo-continuous arterial spin labeling in the assessment of intracranial atherosclerotic disease
Hongwei Yu, Yiping Ouyang, Yibo Feng, Shilong Sun, Linwei Zhang, Zunjing Liu, Hong Tian, Sheng Xie
Image quality evaluation of diffusion-weighted imaging in bladder cancer: a comparison between integrated slice-specific dynamic shimming and single-shot echo-planar imaging
Yiqian Wang, Shaobin Chen, Wei Zhang, Weixiong Xiao, Jiawei Su, Ruochen Zhang, Yongbao Wei, Min Luo
High-efficiency 3D black-blood thoracic aorta imaging with patch-based low-rank tensor reconstruction
Caiyun Shi, Yuanyuan Liu, Guanxu Cheng, Yulong Qi, Haifeng Wang, Xin Liu, Dong Liang, Yanjie Zhu
Diagnostic value of dynamic 18F-FDG PET/CT imaging in non-small cell lung cancer and FDG hypermetabolic lymph nodes
Yishan Sun, Liming Xiao, Yanmei Wang, Changping Liu, Li Cao, Wei Zhai, Bo Wang, Shupeng Yu, Jun Xin
Use of biexponential and stretched exponential models of intravoxel incoherent motion and dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging to assess the proliferation of endometrial carcinoma
Gaiyun Zhang, Ruifang Yan, Wangyi Liu, Xingxing Jin, Xuejia Wang, Hongxia Wang, Zhong Li, Jie Shang, Kaiyu Wang, Jinxia Guo, Dongming Han
Association of epicardial adipose tissue volume with increased risk of hemodynamically significant coronary artery disease
Wenji Yu, Yongjun Chen, Feifei Zhang, Bao Liu, Jianfeng Wang, Xiaoliang Shao, Xiaoyu Yang, Yunmei Shi, Yuetao Wang
Quantification of epicardial fat volume using low-dose cardiac scan in patients with low calcium score
Jianhua Liang, Yongkai Lin, Liwei Deng, Jieyao Wu, Chunyang Yang, Congcong Lin, Yuanzhang Li
Percutaneous transhepatic intraluminal forceps biopsy for patients with biliary stricture after endoscopic retrograde approach failure: a retrospective study
Yiming Liu, Xueliang Zhou, Lingjian Kong, Xinwei Han, Dechao Jiao
Automatic deep learning method for detection and classification of breast lesions in dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging
Weibo Gao, Jixin Chen, Bin Zhang, Xiaocheng Wei, Jinman Zhong, Xiaohui Li, Xiaowei He, Fengjun Zhao, Xin Chen
Ultrasound-based prediction of preoperative core biopsy categories in solid breast tumor using machine learning
Ting Liang, Junhui Shen, Jiexin Wang, Weilin Liao, Zhi Zhang, Juanjuan Liu, Zhanwu Feng, Shufang Pei, Kebing Liu
The role of the angiography-derived index of microcirculatory resistance in the prognosis of patients with dilated cardiomyopathy
Menghuan Li, Hu Su, Zhi Zuo, Zhiyong Zhang, Mengna Li, Fen Su, Wenming Yao, Yuan He, Xiangqing Kong, Hui Wang
Radiofrequency catheter ablation for improving myocardial work in patients with ventricular pre-excitation
Shaoxin Zheng, Yuping Zheng, Chang Fang, Shuanglun Xie, Boshui Huang, Kexin Wen, Dengfeng Geng, Shuxian Zhou
Artificial intelligence with a deep learning network for the quantification and distinction of functional adrenal tumors based on contrast-enhanced CT images
Parehe Alimu, Chen Fang, Yingnan Han, Jun Dai, Chunmei Xie, Jiyong Wang, Yongxin Mao, Yunmeng Chen, Lu Yao, Chuanfeng Lv, Danfeng Xu, Guotong Xie, Fukang Sun
Value of susceptibility-weighted imaging in differentiating benign from malignant portal vein thrombosis
Chengling Huang, Xixi Xiao, Man Guo, Xianling Hu, Chen Liu, Jian Wang, Huarong Zhang, Xiaoming Li, Ping Cai
Unenhanced magnetic resonance imaging of papillary thyroid carcinoma with emphasis on diffusion kurtosis imaging
Qiying Tang, Xinyou Liu, Qiuli Jiang, Liuhong Zhu, Jinhui Zhang, Pu-Yeh Wu, Ying Jiang, Jianjun Zhou

Letter to the Editor

Coexistence of parathyroid adenoma, autonomous functioning thyroid nodule, and papillary thyroid carcinoma: a case description
Chenghui Lu, Na Han, Shasha Hu, Bin Liu, Renming Tang, Xufu Wang
Multimodality imaging findings of splenic littoral cell angioma: a case description and analysis of literature
Qing-Yu Zeng, Jia Liao, Yue Song, Dan-Qing Zhang, Hong Li, Jing Wang
Imaging evaluation following transarterial radioembolization with yttrium-90 microspheres downstaging hepatocellular carcinoma: the first case in China
Xiaoming Li, Xuantong Yue, Lin Zhang, Chen Liu, Jian Wang, Hui Zhang, Ping Cai
Leadless pacemaker implantation and azygos continuation in the inferior vena cava: a case description
Xinhong Wang, Xinfa Ding, Mengxi Xu, Cong Chen, Linlin Ma, Rui Wang, Rongliang Chen, Haipeng Liu
Ewing’s sarcoma/primitive neuroectodermal tumor (ES/PNET) of the bladder in an adolescent: a case description
Jingyi Tan, Jie Liang, Ligong Lu
A case of localized abdominal aortic dissection secondary to retroperitoneal fibrosis cured only with glucocorticoids and immunosuppressive agents
Chao Zhang, Yong Liu, Ning Ma
Primary pulmonary melanoma with brain metastasis: a case description and literature analysis
Daxin Huang, Wenxi Gou, Siyuan Zhang, Yunjiu Gou, Xinchun Dong
Around the time of a hip fracture, older East Asian female patients tend to measure lower densitometric femoral neck and total hip T-scores than older Caucasian female patients: a literature analysis
Yì Xiáng J. Wáng