Vol 13, No 6 (June 01, 2023): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

Original Article

Biostatistical evaluation of the effectiveness of fetal ultrasound diagnostics with application of new uncertainty factor and difficulty factor in cases of craniofacial malformations—gray zone in biostatistics for imaging procedures
Artur Beke, Fanni Rebeka Eros
Predicting isocitrate dehydrogenase genotype, histological phenotype, and Ki-67 expression level in diffuse gliomas with an advanced contrast analysis of magnetic resonance imaging sequences
Yuanyuan Cui, Yixuan Dang, Hao Zhang, Hong Peng, Jun Zhang, Jinhang Li, Peiyi Shen, Cuiping Mao, Lin Ma, Liang Zhang
Functional magnetic resonance imaging reveals dysfunction of the paraspinal muscles in patients with chronic low back pain: a cross-sectional study
Jiaxin Chen, Yilong Huang, Xiaomin Zeng, Jiyao Ma, Xinchen Huang, Hongmin Liang, Bo He
Diagnostic accuracy of dual-energy computed tomography-based nomogram for differentiating papillary thyroid microcarcinomas from micronodular goiters
Qian Li, Zuhua Song, Dan Zhang, Xiaojiao Li, Qian Liu, Jiayi Yu, Youjia Wen, Jiayan Zhang, Xiaofang Ren, Zongwen Li, Xiaodi Zhang, Zhuoyue Tang
Vulnerable carotid plaque characteristics on magnetic resonance vessel wall imaging: potential predictors for hemodynamic instability during carotid artery stenting
Chao Jiang, Qi Meng, Keqiang Zhao, Hongliang Zhao, Zhuozhao Zheng, Weiwei Wu, Xihai Zhao
Diagnosing sentinel lymph node metastasis of T1/T2 breast cancer with conventional ultrasound combined with double contrast-enhanced ultrasound: a preliminary study
Yan Zheng, Jie Sun, Lin Zhu, Meng-Shang Hu, Li-Zhu Hou, Jian-Xia Liu, Feng-Lin Dong
High-resolution reduced field-of-view diffusion-weighted magnetic resonance imaging in the diagnosis of cervical cancer
Lijuan Mao, Xiaoling Zhang, Tingting Chen, Zhoulei Li, Jianyong Yang
The effect of cerebral blood perfusion on the correlation between cerebral stroke onset time and synthetic T2 mapping: a pilot study
Qi Wang, Fei Bie, Tao Lu, Xuelian Sun, Qiang Sun, Gang Wang, Peiling Li
Preoperative imaging of clinically relevant intrathoracic abnormalities in pectus excavatum patients
Nicky Janssen, Jean H. T. Daemen, Iris L. Michels, Aimée J. P. M. Franssen, Jos G. Maessen, Karel W. E. Hulsewé, Yvonne L. J. Vissers, Erik R. de Loos
Well-controlled versus poorly controlled diabetes in patients with obesity: differences in MRI-evaluated pancreatic fat content
Xin Yu, Yan-Hao Huang, You-Zhen Feng, Zhong-Yuan Cheng, Xiang-Ran Cai
Cartilage morphometry and magnetic susceptibility measurement for knee osteoarthritis with automatic cartilage segmentation
Qi Zhang, Jiaolun Geng, Ming Zhang, Tianyou Kan, Liao Wang, Songtao Ai, Hongjiang Wei, Lichi Zhang, Chenglei Liu
18F-FDG PET-CT for the prediction of mortality in patients with dermatomyositis and without malignant tumors: a pilot study
Yiduo Xu, Bing Wang, Feifei Zhang, Min Wu, Dongyan Wang, Xiaoliang Shao, Xiaonan Shao, Jianfeng Wang, Bao Liu, Yunmei Shi, Wenji Yu, Yuetao Wang
Low-profile visualized intraluminal support-within-Enterprise overlapping-stent technique versus flow diversion in the treatment of intracranial vertebrobasilar trunk dissecting aneurysms
Qiaowei Wu, Chunlei Wang, Shancai Xu, Zhiyong Ji, Jingtao Qi, Yuchen Li, Jinbiao Yao, Huaizhang Shi, Pei Wu
Whole slide imaging-based deep learning to predict the treatment response of patients with non-small cell lung cancer
Yuteng Pan, Wei Sheng, Liting Shi, Di Jing, Wei Jiang, Jyh-Cheng Chen, Haiyan Wang, Jianfeng Qiu
Angiography-based index of microcirculatory resistance (AccuIMR) for the assessment of microvascular dysfunction in acute coronary syndrome and chronic coronary syndrome
Yongzhen Fan, Chenguang Li, Yumeng Hu, Xiaorong Hu, Shuang Wang, Jingsong He, Xiaochang Leng, Jianping Xiang, Zhibing Lu
Deep learning for the prediction of residual tumor after radiotherapy and treatment decision-making in patients with nasopharyngeal carcinoma based on magnetic resonance imaging
Hong-Li Hua, Song Li, Huan Huang, Yong-Fa Zheng, Fen Li, Sheng-Lan Li, Yu-Qin Deng, Ze-Zhang Tao
Deep learning-assisted knee osteoarthritis automatic grading on plain radiographs: the value of multiview X-ray images and prior knowledge
Wei Li, Zhongli Xiao, Jin Liu, Jiaxin Feng, Dantian Zhu, Jianwei Liao, Wenjun Yu, Baoxin Qian, Xiaojun Chen, Yijie Fang, Shaolin Li
A transmission measurement-based spectrum estimation method incorporating X-ray tube voltage fluctuation
Zengxiang Pan, Xu Li, Guoqin Lin, Peishan Qin, Zun Piao, Shuang Huang, Wangjiang Wu, Mengke Qi, Linghong Zhou, Yuan Xu
Diagnostic value of a dynamic artificial intelligence ultrasonic intelligent auxiliary diagnosis system for benign and malignant thyroid nodules in patients with Hashimoto thyroiditis
Bing Wang, Zheng Wan, Mingbo Zhang, Fengxia Gong, Linlin Zhang, Yukun Luo, Jing Yao, Chen Li, Wen Tian
Identification of ischemia-causing lesions using coronary plaque quantification and changes in fractional flow reserve derived from computed tomography across the lesion
Hankun Yan, Na Zhao, Wenlei Geng, Xianbo Yu, Yang Gao, Bin Lu
Identification of patients with acute coronary syndrome and representation of their degree of inflammation: application of pericoronary adipose tissue within different radial distances of the proximal coronary arteries
Xiaolin Dong, Chentao Zhu, Na Li, Ke Shi, Nuo Si, Yujia Wang, Hong Pan, Zhenzhou Shi, Shuting Wang, Min Zhao, Tong Zhang
Accuracy and applicability of the novel pneumoperitoneum three-dimensional volume rendering technique in adhesive small bowel obstruction
Yong Wei, Zhiyong Chen, Junrong Zhang, Enshuang Zheng, Jie Pan, Chaorong Xue, Bingqiang Lin, Xianqiang Chen
Development and validation of a transformer-based CAD model for improving the consistency of BI-RADS category 3–5 nodule classification among radiologists: a multiple center study
Hongtao Ji, Qiang Zhu, Teng Ma, Yun Cheng, Shuai Zhou, Wei Ren, Huilian Huang, Wen He, Haitao Ran, Litao Ruan, Yanli Guo, Jiawei Tian, Wu Chen, Luzeng Chen, Zhiyuan Wang, Qi Zhou, Lijuan Niu, Wei Zhang, Ruimin Yang, Qin Chen, Ruifang Zhang, Hui Wang, Li Li, Minghui Liu, Fang Nie, Aiyun Zhou
Semi-automated algorithm using directional filter for the precise quantification of non-perfusion area on widefield swept-source optical coherence tomography angiograms
Itika Garg, John B. Miller
A scoring diagnostic system based on biparametric ultrasound features for prostate cancer risk assessment
Xiu Liu, Hang Zhou, Xinzhi Xu, Ying Li, Ruixia Hong, Kaifeng Huang, Hao Shi, Fang Li
Monitoring early responses to neoadjuvant chemotherapy and the factors affecting neoadjuvant chemotherapy responses in primary osteosarcoma
Hong Yu, Lei Gao, Ruiqing Shi, Mengjuan Kong, Lisha Duan, Jianling Cui
Evaluating the accuracy of sonographic fetal weight estimations using the Hadlock IV formula in a Chinese population
Jie Ma, Decui Cheng, Zhifang Zhang, Bin Cai, Xianming Xu
Transvaginal ultrasonography predictive model for the detection of pelvic congestion syndrome
Rocio Garcia-Jimenez, Irene Valero, Carlota Borrero, Jose A. Garcia-Mejido, Jose V. Gonzalez-Herraez, Andrea V. Muñoz-Chimbo, Irene Pelayo-Delgado, Ana Fernandez-Palacin, Jose A. Sainz Bueno
Using 2-dimensional hand photographs to predict postoperative biochemical remission in acromegaly patients: a transfer learning approach
Mengqi Wang, Chengbin Duan, Shun Yao, Jinping Chen, Shaolin Zhang, Zongming Wang, Bin Hu, Zhigang Mao, Haijun Wang, Yonghong Zhu, Wenli Chen
Comparative study of the quantitative accuracy of oncological PET imaging based on deep learning methods
Yiyi Hu, Doudou Lv, Shaojie Jian, Limin Lang, Caozhe Cui, Meng Liang, Liwei Song, Sijin Li, Zhifang Wu
Comparison of the diagnostic performance and clinical role of different ultrasound-based thyroid malignancy risk stratification systems for medullary thyroid carcinoma
Liu Jiang, Hai-Bin Zhu, Zhen-Wei Liang, Lei Chen, Xiu-Ming Sun, Yu-Hong Shao, Lu-Zeng Chen
Validation of the commercial coronary computed tomographic angiography artificial intelligence for coronary artery stenosis: a cross-sectional study
Qi Han, Feihua Jing, Zhiguo Sun, Fei Liu, Jucai Zhang, Jian Wang, Hongqin Liang
Association of quantitative computed tomography-based right atrial appendage and right atrium parameters with postradiofrequency ablation recurrence of atrial fibrillation
Tong Pan, Yang Liu, Yang Yu, Dan Zhang, Yu-Han Sun, Hao-Wen Zhang, Cai-Ying Li
Precision of quantitative parameters of 18F-FDG PET/CT in a rabbit VX2 tumor model
Bin Guo, Li Hu, Qijun Cai, Yong Cheng, Jingjie Shang, Yongjin Tang, Xueying Ling, Jian Gong, Steven H. Liang, Lu Wang, Hao Xu
Value of spectral computed tomography-derived quantitative parameters based on full volume analysis in the diagnosis of benign/malignant and pathological subtypes of solitary pulmonary nodules
Kaifang Liu, Meiqin Wang, Youtao Xu, Qing Chen, Kang Li, Lei Zhang, Xiaodong Xie, Wenrong Shen
Evaluation of iodine-123-labeled metaiodobenzylguanidine single-photon emission computed tomography/computed tomography based on the International Society of Pediatric Oncology Europe Neuroblastoma score in children with neuroblastoma
Ziang Zhou, Guanyun Wang, Luodan Qian, Jun Liu, Xu Yang, Shuxin Zhang, Mingyu Zhang, Ying Kan, Wei Wang, Jigang Yang
Diagnostic performance and safety of percutaneous fine-needle aspiration immediately before microwave ablation for pulmonary ground-glass nodules
Jin-Zhao Peng, Zhi-Xin Bie, Yuan-Ming Li, Bin Li, Run-Qi Guo, Cheng-En Wang, Sheng Xu, Xiao-Guang Li
Revised Thyroid Imaging Reporting and Data System (TIRADS): imitating the American College of Radiology TIRADS, a single-center retrospective study
Fengping Liang, Xiang Li, Qiao Ji, Danni He, Mo Yang, Zuofeng Xu
Automatic knowledge extraction from Chinese electronic medical records and rheumatoid arthritis knowledge graph construction
Feifei Liu, Mingtong Liu, Meiting Li, Yuwei Xin, Dongping Gao, Jun Wu, Jiaan Zhu
Image quality of coronary CT angiography at ultra low tube voltage reconstructed with a deep-learning image reconstruction algorithm in patients of different weight
Lijuan Zhu, Ruoshui Ha, Haruhiko Machida, Xiaomeng Shi, Fang Wang, Kemin Chen, Dazhi Chen, Yongpei Cao, Yun Shen, Lili Yang
Pancreatic ductal adenocarcinoma with synchronous and metachronous hepatic metastasis predicted by contrast-enhanced ultrasound
Wan-Ying Jia, Yang Gui, Xue-Qi Chen, Li Tan, Jing Zhang, Meng-Su Xiao, Xiao-Yan Chang, Xin-Ting Sang, Meng-Hua Dai, Jun-Chao Guo, Chun-Mei Bai, Yue-Juan Cheng, Jing-Lin Li, Xin Yang, Jian-Chu Li, Yu-Xin Jiang, Ke Lv
Using 2D/3D ultrasound observation of endometrial thickness, endometrial volume, and blood flow changes to predict the outcome of frozen embryo transfer cycles: a prospective study
Yan Liu, Qingxiong Yue, Lei Wang, Meixian Wang, Ying Huang
Prediction of intracranial hemorrhage after internal carotid artery stenting in patients with symptomatic severe carotid stenosis by computed tomography perfusion
Xiangyue Zha, Qin Liu, Kan Deng, Xiaodan Lu, Yikai Xu
Correlations between capillary density and degree of skin pigmentation in healthy children analysed by nailfold video capillaroscopy
Sandy C. Bergkamp, Vanessa Smith, Taco W. Kuijpers, Maurizio Cutolo, J. Merlijn van den Berg, Dieneke Schonenberg-Meinema
Development of a magnetic resonance imaging-derived radiomics model to predict microvascular invasion in patients with hepatocellular carcinoma
Jianping Liu, Dongliang Cheng, Yuting Liao, Chun Luo, Qiucheng Lei, Xin Zhang, Luyi Wang, Zhibo Wen, Mingyong Gao
The course and prognostic value of tumor stiffness detected by ultrasound elastography for transarterial chemoembolization of hepatocellular carcinoma
Suyun Hou, Shaohua Hua, Kefei Cui, Feng Liu, Ke Ding, Jiaxiang Yuan
Diagnostic and prognostic performance of renal compartment volume and the apparent diffusion coefficient obtained from magnetic resonance imaging in mild, moderate and severe diabetic kidney disease
Kaixuan Zhao, Sheng Li, Yan Liu, Qiuling Li, Huan Lin, Zhigang Wu, Erdmann Seeliger, Thoralf Niendorf, Zaiyi Liu, Wenjian Wang

Letter to the Editor

Symptomatic free-floating thrombus in the vertebral artery: a case description
Yu Wang, Juntao Yin, Yan Meng, Lijuan Wu, Xiaoqiang Li, Yingdong Xu, Yuqing Wei
Synchronous carotid body and anterior mediastinal paraganglioma revealed by 18F-fluorodeoxyglucose and 68Ga-DOTA(0)-Tyr(3)-octreotate positron emission tomography-computed tomography
Hangyu Xie, Hua Lin, Lin Li, Wenjie Zhang
Magnetic resonance imaging findings of leiomyomatosis peritonealis disseminata: a case description and literature analysis
Yi Zhang, Le Liu
Abdominal wall abscess misdiagnosed due to accidental ingestion of a toothpicks
Chun Jing He, Hanhua Li, Zhifeng Huang, Bing Xiong
Insertion of a laryngeal mask airway guided with a transesophageal fiber bronchoscope for a patient with an irregular airway: a case description
Xiaoning Zhao, Yang Liu, Xijia Sun
Computed tomography of an air-inflated resected lung is useful for verifying the intraoperative findings of complete resection in a reduction operation
Go Kamimura, Kazuhiro Ueda, Masaya Aoki, Aya Takeda, Koki Maeda, Masami Sato
Central nervous system involvement in adult-onset hemophagocytic lymphohistiocytosis secondary to lymphoma: a case presentation and literature analysis
Ting He, Yi Zhong, Hongliang Li, Fei Jiang, Haobing Cai, Huan Yang, Song Ouyang, Weifan Yin, Xiaohua Dong, Qiuming Zeng
Risk factors for stent occlusion in the treatment of May-Thurner syndrome with iliofemoral deep venous thrombosis
Taimur Saleem
Schmorl’s node of primarily developmental cause and Schmorl’s node of primarily acquired cause: two related yet different entities
Yì Xiáng J. Wáng

Image in Medicine and Surgery

Mixed-reality and computer-aided design/computer-aided manufacturing technology for mandibular reconstruction: a case description
Masahide Koyachi, Keisuke Sugahara, Kotaro Tachizawa, Akihiro Nishiyama, Kento Odaka, Satoru Matsunaga, Maki Sugimoto, Akira Katakura