Original Article


The role of the angiography-derived index of microcirculatory resistance in the prognosis of patients with dilated cardiomyopathy

Menghuan Li, Hu Su, Zhi Zuo, Zhiyong Zhang, Mengna Li, Fen Su, Wenming Yao, Yuan He, Xiangqing Kong, Hui Wang

Download Citation