Original Article


Application of amide proton transfer imaging to pretreatment risk stratification of childhood neuroblastoma: comparison with neuron-specific enolase

Xuan Jia, Wenqi Wang, Jiawei Liang, Xiaohui Ma, Weibo Chen, Dan Wu, Hongxi Zhang, Shaoqing Ni, Jiheng Wu, Can Lai, Yi Zhang

Download Citation