Original Article


Cortical connectivity of cholinergic basal forebrain in Parkinson’s disease with mild cognitive impairment

Piao Zhang, Siming Rong, Chentao He, Yan Li, Xiaohong Li, Zhenzhen Chen, Kun Nie, Limin Wang, Lijuan Wang, Yuhu Zhang

Download Citation