Original Article


Prevalence of incidental thyroid abnormalities in patients with degenerative cervical spondylosis: a retrospective cross-sectional magnetic resonance imaging study

Zi-Wen Yan, Dong-Ya Li, Wang-Yi Jin, Chao-Ran Huang, Sheng Pan, Da-Lin Peng, Xing-Chen Zhang, Yong Pang, Kai-Jin Guo, Xin Zheng

Download Citation