Original Article


High-resolution and high-speed 3D tracking of microrobots using a fluorescent light field microscope

Jiahang Lv, Yao Hu, Hongyu Zhao, Min Ye, Ning Ding, Jingshan Zhong, Xiaopu Wang

Download Citation