Vol 8, No 7 (August 30, 2018): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

Original Article

Cardiac balanced steady-state free precession MRI at 0.35 T: a comparison study with 1.5 T
Shams Rashid, Fei Han, Yu Gao, Kyunghyun Sung, Minsong Cao, Yingli Yang, Peng Hu
Analysis of geometric variation of neck node levels during image-guided radiotherapy for nasopharyngeal carcinoma: recommended planning margins
Wenyong Tan, Yingjie Wang, Ming Yang, Richard A. Amos, Weihao Li, Jianzeng Ye, Royle Gary, Weixi Shen, Desheng Hu
Improved image quality of low-dose CT combining with iterative model reconstruction algorithm for response assessment in patients after treatment of malignant tumor
Xiaoyan Xin, Jingtao Shen, Shangwen Yang, Song Liu, Anning Hu, Bin Zhu, Yan Jiang, Baoxin Li, Bing Zhang
Accurate estimation of choriocapillaris flow deficits beyond normal intercapillary spacing with swept source OCT angiography
Qinqin Zhang, Yingying Shi, Hao Zhou, Giovanni Gregori, Zhongdi Chu, Fang Zheng, Elie H. Motulsky, Luis de Sisternes, Mary Durbin, Philip J. Rosenfeld, Ruikang K. Wang

Research Highlights

The protocol for the Prospective Urban Rural Epidemiology China Action on Spine and Hip status study
Kai Li, Yong Zhang, Ling Wang, Yang-Yang Duanmu, Wei Tian, Hui Chen, Lu Yin, Jian Bo, Yang Wang, Wei Li, Li He, Wen-Hua Zhao, Shao-Qi Xu, Lin-Fen Zhao, Jun Zhou, Feng-Zhe Wang, Yu Liu, Lei Zhu, Yi-Zhong Chen, Xiao-Lin Zhang, Xiao-Guang Hao, Zhi-Wei Shi, Jun-Ying Wang, Ji-Man Shao, Zhi-Jian Chen, Ren-Sheng Lei, Gang Ning, Qian Zhao, Yong-Hong Jiang, Ya-Hong Zhi, Bao-Qing Li, Xiao Chen, Quan-Yong Xiang, Liang Wang, Yuan-Zheng Ma, Shi-Wei Liu, Xiao-Guang Cheng

Letter to the Editor

The role of delta radiomics in gastric cancer
Maria Antonietta Mazzei, Valerio Nardone, Letizia Di Giacomo, Giulio Bagnacci, Francesco Gentili, Paolo Tini, Daniele Marrelli
Deep infiltrating endometriosis: role of magnetic resonance subtraction imaging
Darshan Gandhi, Gunjan Garg, Shantanu Solanki, Pankaj Nepal