Original Article


The ability of virtual noncontrast images to remove intrinsic and external iodine from the thyroid via dual-layer spectral detector computed tomography

Yong Quan, Ren-Guo Wu, Liang-Cai Li, Ya-Qi He, Fang-Yun Li, Li-Ping Zhang, Wei-Wei Deng, Xiao-Min Liu, Bing-Hang Tang

Download Citation