Original Article


Multiparametric simultaneous hybrid 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/magnetic resonance imaging (18F-FDG PET/MRI) incorporating intratumoral and peritumoral regions for grading of glioma

Ping Liu, Yu-Ping Zeng, Hong Qu, Wan-Yi Zheng, Tian-Xing Zhou, Li-Feng Hang, Gui-Hua Jiang

Download Citation