Original Article


Brain metastasis magnetic resonance imaging-based deep learning for predicting epidermal growth factor receptor (EGFR) mutation and subtypes in metastatic non-small cell lung cancer

Ran Cao, Langyuan Fu, Bo Huang, Yan Liu, Xiaoyu Wang, Jiani Liu, Haotian Wang, Xiran Jiang, Zhiguang Yang, Xianzheng Sha, Nannan Zhao

Download Citation