Original Article


Application of metal artifact reduction algorithm in reducing metal artifacts in post-surgery pediatric low radiation dose spine computed tomography (CT) images

Jihang Sun, Haoyan Li, Tong Yu, Aihua Huo, Shan Hua, Zuofu Zhou, Yun Peng

Download Citation