Original Article


MCSE-U-Net: multi-convolution blocks and squeeze and excitation blocks for vessel segmentation

Lihong Zhang, Chongxin Xu, Yuzhuo Li, Tong Liu, Junding Sun

Download Citation