Original Article


Predicting asymptomatic coronary artery disease in first-ever acute ischemic stroke patients: a cross-sectional study

Chen Wang, Chong Zheng, Jie Bao, Fan Yu, Jiabin Liu, Yan Li, Qi Kong, Xin Ma, Xiangying Du, Jie Lu

Download Citation