Original Article


Automated anatomical landmark detection on 3D facial images using U-NET-based deep learning algorithm

Yuming Chong, Fengzhou Du, Xuda Ma, Yicheng An, Qi Huang, Xiao Long, Jiuzuo Huang, Zhijin Li, Nanze Yu, Xiaojun Wang

Download Citation