Letter to the Editor


Identifying the cause of cardiac arrest through coronary computed tomography angiography with high heart rate under venoarterial extracorporeal membrane oxygenation support: a case description

Xinhong Wang, Haipeng Liu, Mengxi Xu, Shuangxiang Lin, Kexin Wang, Linlin Ma, Daoxi Hu, Wei Zhou, Xiaoli Yu, Lijian Wang, Ling Xia

Download Citation