Original Article


The relationship between glycemic risk and longitudinal changes in total physiological atherosclerotic burden in patients with coronary artery disease

Jiapeng Chu, Yan Lai, Yian Yao, Wen Ye, Tongqing Yao, Hao Lin, Deqiang Yuan, Fan Ping, Guoqi Zhu, Haoran Ding, Fei Chen, Wenwen Yan, Xuebo Liu

Download Citation