Original Article


Impaired cardiac pump function assessment with normalized cardiac power using cardiac magnetic resonance in patients with hypertrophic cardiomyopathy

Qing Li, Xuelian Gao, Zhen Zhou, Hongkai Zhang, Wenjie Li, Yifeng Gao, Kairui Bo, Hui Wang, Rui Wang, Zhonghua Sun, Lei Xu

Download Citation