Original Article


Development and acceptability validation of a deep learning-based tool for whole-prostate segmentation on multiparametric MRI: a multicenter study

Lili Xu, Gumuyang Zhang, Daming Zhang, Jiahui Zhang, Xiaoxiao Zhang, Xin Bai, Li Chen, Ru Jin, Li Mao, Xiuli Li, Hao Sun, Zhengyu Jin

Download Citation