Original Article


Ultrasound-based prediction of preoperative core biopsy categories in solid breast tumor using machine learning

Ting Liang, Junhui Shen, Jiexin Wang, Weilin Liao, Zhi Zhang, Juanjuan Liu, Zhanwu Feng, Shufang Pei, Kebing Liu

Download Citation