Original Article


Value of susceptibility-weighted imaging in differentiating benign from malignant portal vein thrombosis

Chengling Huang, Xixi Xiao, Man Guo, Xianling Hu, Chen Liu, Jian Wang, Huarong Zhang, Xiaoming Li, Ping Cai

Download Citation