Original Article


Quantitative analysis of sagittal curvatures of the tibial plafond by computed tomography

Yuanjun Teng, Hu Luo, Yifan Cai, Sixian Li, Jian Yu, Kangrui Zhang, Fan Lu, Wenming Chen, Xu Wang, Xin Ma

Download Citation