Original Article


Dynamic characterization of vascular response and treatment in oral traumatic ulcer in mice via photoacoustic imaging

Xiaoyu Miao, Rui Ma, Jiayi Li, Wenran You, Kaini He, Fan Meng, Fengbing He, Zicong Li, Xi Chen, Hui Lin, Jian Zhang, Xinhong Wang

Download Citation