Original Article


A nomogram based on dual-layer detector spectral computed tomography quantitative parameters and morphological quantitative indicator for distinguishing metastatic and nonmetastatic regional lymph nodes in pancreatic ductal adenocarcinoma

Youjia Wen, Zuhua Song, Qian Li, Dan Zhang, Xiaojiao Li, Qian Liu, Jiayi Yu, Zongwen Li, Xiaofang Ren, Jiayan Zhang, Dan Zeng, Zhuoyue Tang

Download Citation