Original Article


Improved automatic segmentation of brain metastasis gross tumor volume in computed tomography images for radiotherapy: a position attention module for U-Net architecture

Yiren Wang, Yiheng Hu, Shouying Chen, Hairui Deng, Zhongjian Wen, Yongcheng He, Huaiwen Zhang, Ping Zhou, Haowen Pang

Download Citation