Original Article


Evaluating the stage of deep vein thrombosis: the diagnostic accuracy of shear wave elastography and super-microvascular imaging

Lin Peng, Yan Liu, Chunju Lv, Wenyi Shen, Yanqing Wu, Jiajun Zhang, Zunfeng Fu

Download Citation