Original Article


The mechanism of bone metabolism in a Sprague Dawley rat model of mandibular osteoradionecrosis

Shanshan Liu, Bin Zhang, Shengnan Ma, Feiguang Wu, Xiaona Shi, Jiandong Wu, Ole T. Jensen, Paolo Cariati, Jinsheng Hong, Xiaofeng Zhu

Download Citation