Original Article


Multimodal transformer graph convolution attention isomorphism network (MTCGAIN): a novel deep network for detection of insomnia disorder

Yulong Wang, Yande Ren, Yuzhen Bi, Feng Zhao, Xingzhen Bai, Liangzhou Wei, Wanting Liu, Hancheng Ma, Peirui Bai

Download Citation