Letter to the Editor


Occult aortic dissection

Fujun Liu, Xiaoshu Li, Tingting Zhang, Zhao Gao, Shuhai Zhang, Yinfeng Qian

Download Citation