Letter to the Editor


Coexistence of tuberculosis and sarcoidosis: a description of two cases

Guangchuan Dai, Chunyang Yin, Shanshan Chen, Weiwei Gao, Xiaoli Tang, Tianzhen Wang, Yi Zeng

Download Citation