Original Article


Hippocampal amide proton transfer values are associated with cerebral small vessel disease imaging markers and total burden: a community-based cross-sectional study

Ronghua Mu, Xiaoyan Qin, Wei Zheng, Peng Yang, Bingqin Huang, Xin Li, Fuzhen Liu, Kan Deng, Xiqi Zhu

Download Citation