Original Article


Detecting bone marrow infiltration in nonosteolytic multiple myeloma through separation of hydroxyapatite via the two-material decomposition technique in spectral computed tomography

Jianhua Chen, Zongjian Qiu, Nan Jiang, Yu Xia, Hongxiang Li, Suping Chen, Jianfang Liu, Yunjing Xue

Download Citation