Original Article


The value of the improved percutaneous and intravenous contrast-enhanced ultrasound diagnostic classification in sentinel lymph nodes of breast cancer

Caixin Huang, Jia Luo, Zhen Shan, Tiantian Zhen, Jiaping Li, Qingmei Ma, Laina Wei, Jinyu Liang, Xiaoyan Xie, Yanling Zheng

Download Citation