Original Article


Dual contrastive learning for synthesizing unpaired fundus fluorescein angiography from retinal fundus images

Jiashi Zhao, Haiyi Huang, Cheng Wang, Miao Yu, Weili Shi, Kensaku Mori, Zhengang Jiang, Jianhua Liu

Download Citation