Original Article


Bone age assessment by multi-granularity and multi-attention feature encoding

Bowen Liu, Yulin Huang, Shaowei Li, Jinshui He, Dongxu Zhang

Download Citation