Original Article


Assessment of the sacroiliac joint in patients with axial spondyloarthritis via three-dimensional ultrashort echo time magnetic resonance imaging

Cui Ren, Qiao Zhu, Qing Li, Stefan Sommer, Xianchang Zhang, Huishu Yuan

Download Citation