Original Article


Ventricular dysfunction consequences of mechanical dyssynchrony in isolated complete right bundle branch block versus left bundle branch block

Mengjia Chen, Xueyang Zhang, Guangyuan Li, Yonghuai Wang, Fanxin Kong, Chunyan Ma

Download Citation