Original Article


Fusion of shallow and deep features from 18F-FDG PET/CT for predicting EGFR-sensitizing mutations in non-small cell lung cancer

Xiaohui Yao, Yuan Zhu, Zhenxing Huang, Yue Wang, Shan Cong, Liwen Wan, Ruodai Wu, Long Chen, Zhanli Hu

Download Citation