Original Article


Burden and distribution of monosodium urate deposition in patients with hyperuricemia and gout: a cross-sectional Chinese population-based dual-energy CT study

Xin-Yu Zhang, Chun-Xiang Tang, Fan Zhou, Pin-Hua Lin, Chang-Qing Yin, Qin-Yue Gao, Lei-Lei Zhou, Chang-Sheng Zhou, Guang-Ming Lu, Long-Jiang Zhang

Download Citation