Original Article


Deep learning-based quantitative morphological study of anteroposterior digital radiographs of the lumbar spine

Zhizhen Chen, Wenqi Wang, Xiaofei Chen, Fuwen Dong, Guohua Cheng, Linyang He, Chunyu Ma, Hongyan Yao, Sheng Zhou

Download Citation