Original Article


Cardiac cine with compressed sensing real-time imaging and retrospective motion correction for free-breathing assessment of left ventricular function and strain in clinical practice

Yanyu Li, Lu Lin, Jian Wang, Likun Cao, Yajing Liu, Jianing Pang, Jing An, Zhengyu Jin, Yining Wang

Download Citation