Original Article


Multidimensional analysis using low-dose computed tomography to evaluate the severity of Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children

Caiting Chu, Lijun Wang, Yuhang Wu, Huajun Li, Shanshan Xu, Liya Zhang, Quanhua Liu, Xi Zhang, Lei Xu, Chengjin Gao, Lisu Huang

Download Citation